Dịch vụ

 

DOANH NGHIỆP &
THƯƠNG MẠI

 

TRANH TỤNG

 

BẤT ĐỘNG SẢN

 

DI DÂN

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

 

CÁC HẠNG MỤC DỊCH VỤ

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG MẠI

Doanh nghiệp liên doanh
Cổ phần tư nhân/mua lại
Hợp đồng và thỏa thuận thương mại
Sáp nhập & Mua lại
Bảo vệ truyền thông và quyền sở hữu trí tuệ

TỐ TỤNG

Tranh chấp thương mại
Lừa đảo
Quy định công ty và điều tra công khai
Hòa giải và giải quyết
tranh chấp
Công nhận và thi hành các phán quyết trọng tàinước ngoài
Điều tra tài chính và thuế
Luật hình sự

BÂT ĐỘNG SẢN

Hợp đồng chuyển nhượng tài sản tại NSW, VIC, QLD (bao gồm tài sản thương mại và bất động sản)
Quyền tài sản vĩnh viễn và thuê bất động sản
Mua và xử lí tài sản trong tất cả các lọai, bao gồm tài sản thương mại, tài sản cho bán lẻ, tài sản công nghiệp và bất động sản
Phát triển bất động sản tổng hợp
Đầu tư nước ngoài

DI DÂN

Di dân theo diện kỹ năng kinh doanh
Di dân theo diện bảo lãnh lao động
Di dân theo diện vợ chồng
Tố tụng hủy visa
Tố tụng phúc thẩm hành chính
Tố tụng tái xét tư pháp

DỊCH VỤ KHÁC

Tư vấn công ty
Quĩ ủy thác tín dụng thương mại và gia đình
Phát mại và phá sản.
Giao dịch xuyên quốc gia
Công chứng viên